Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) internetového obchodu www.elektrokola-riki.cz

 1. Vymezení pojmů:

a) Prodávající – provozovatel internetového obchodu www.elektrokola-riki.cz

SURETE CZ s.r.o. ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 224255 se sídlem Plátneřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 02826437
DIČ: CZ02826437
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
IBAN: CZ7068000000004211269577

b) Kupující – je ve smyslu těchto Obchodních podmínek každá osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím za úcelem koupi Zboží.

c) Spotřebitel – je ve smyslu těchto Obchodních podmínek ten, Kupující, který je fyzickou osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu Svého povolání uzavírá smlouvou s shop,
d) Zboží – produkty v nabídce internetového obchodu www.elektrokola-riki.cz

e) Objednávka – odeslán elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu na www.elektrokola-riki.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem elektronického obchodu. Odeslaná objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím prostřednictvím e-mailu. Odesláním objednávky Kupující závazně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje že souhlasí se VOP internetového obchodu (elektrokola-riki.cz) ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou na (elektrokola-riki.cz)
f) Orgán dozoru – Česká obchodní inspekce, Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567, PSČ 120 00.
g) Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku v znení neskorších predpisov.
h) Práva Spotřebitele plynoucí ze zákona č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 1. Objednávka a zrušení objednávky

a) Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí se VOP internetového obchodu (elektrokola-riki.cz). VOP jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.
b) Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího a to zasláním mailu na adresu info@elektrokola-riki.cz. V žádosti o zrušení objednávky uvede Kupující číslo objednávky, jméno, e-mail a název objednaného zboží. Prodávající potvrdí Kupujícímu stornování objednávky.
c) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • V případě neúplného nebo chybného vyplnění objednávkového formuláře Kupujícím.
 • Z důvodu vyprodání zásob nebo nedodání zboží dodavatelem ho Prodávající nedokáže ve lhůtě určené těmito VOP dodat Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena stejným způsobem jakým byla zaplacena kupujícím ve lhůtě 7-ti pracovních dnů.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Spotřebitel, který uzavře s Prodávajícím smlouvu na koupi zboží uzavíranou na dálku či mimo obchodní prostory Prodávajícího, má právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, odesláním vyplněného formuláře o odstoupení od smlouvy, (který stáhnete zde) na email info@elektrokola-riki.cz nebo poštou na adresu sídla Prodávajícího. K formuláři o odstoupení od smlouvy je nutné přiložit také kopii dokladu o koupi zboží. Toto právo má Kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách sídla Prodávajícího.
b) V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu (na náklady Kkupujúceho) zboží úplný, nepoškozené, čistý, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 7 pracovních dní stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při platbě za svoji objednávku (pokud se obě ztratného nedohodnou na jiném způsobu vrácení platby). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
c) Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Výše nákladů představuje náklady Spotřebitele na přepravu zboží na adresu Privozni 1054/2 Praha 7 , případně náklady Prodávajícího na přepravu zboží z místa jeho vyzvednutí u Spotřebitele na výše uvedenou adresu.
d) V případě, že Kupující vrátí zboží neúplný, poškozený, ne ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zbožím, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 1. Dodací podmínky

a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, podle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností Prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informovat.
b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno Kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje zaplacení a převzetí zboží Kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje Prodávající.
c) Kupující si převezme zboží v místě, které uvedl v objednávce.
d) Za dodání zboží se považuje jeho převzetí Kupujícím.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

 1. Ceny, platební podmínky, poplatky za přepravu

a) Ceny uvedené na stránce internetového obchodu www.elektrokola-riki.cz jsou platné v době objednání zboží. Ceny neobsahují poštovné a náklady na dopravu. Při zasílání zboží využíváme služby České pošty, nebo kurýrní společnosti. Výška dopravních nákladů je uvedena v procesu objednávky.
b) Způsob platby si Kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti v procesu objednávky.
c) Zboží a služby mohou být uhrazen bankovním převodem, předem na bankovní účet, dobírkou, převodem na účet PayPal nebo v hotovosti při osobním odběru.
d) Kupující je povinen si při převzetí zásilky překontrolovat zasílané zboží, zda je kompletní a nepoškozené. V případě poškození, nebo nekompletnosti musí Kupující s řidičem kurýrní společnosti sepsat zápis o škodě. Ten je následně potřebný přiložit k reklamaci. V opačném případě nebude reklamace uznána.
e) Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, podle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá.

 1. Záruka a reklamace

a) Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
b) Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak Kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
c) Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
d) Během záruční doby má Kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a vyplněným reklamačním protokolem.
e) Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným Kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.
f) Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
g) Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
h) Reklamované výrobek je nutné zaslat zpět poštou, případně pokud se jedná o nadrozměrný zboží kurýrní službou, na adresu našeho sídla, pokud Prodávající v reklamačním řízení neurčí jinak.
i) Prodávající nebo určená osoba vydá Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
j) Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 5 pracovních dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
k) Reklamace se považuje za vyřízenou – jestliže se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
l) V případě, že si spotřebitel nevyzvedne reklamované zboží ve stanovené lhůtě Prodávajícím, je Prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné nebo zboží svépomocí prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí prodávající Spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dostatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

a) Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu.
b) Strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ / IČ DPH, číslo telefonu a emailovou adresu.
c) Kupující si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj profil“.
d) Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dale jen „ZOOÚ“) prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
e) Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. ZOOÚ, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.
f) Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
g) Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
h) Prodávající prohlašuje, že bude-li se souhlasem Kupujícího získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny těchto obchodních a reklamačních podmínkách zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiné účely.
i) Kupující uděluje prodávajícímu souhlas podle bodu 8.5 těchto reklamačních a obchodních podmínek na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou.
j) Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 • své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,
 • identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
 • účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
 • že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ / IČDPH, číslo telefonu a mailovou adresu li kupující právnickou osobou,
 • že požadované osobní údaje je kupující povinen poskytnout
  k) Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZOOU ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.
  l) Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat
 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány,
 • účel zpracování osobních údajů,
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:
 • identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
 • identifikační údaje zprostředkovatele
 • ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
 • ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
 • poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
 • informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
 • okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
 • formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
 • třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
 • opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 • likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení ZOOÚZnOOÚ nebo jiného platného předpisu České republiky.
  m) Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat proti:
 • zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
 • využívání osobních údajů pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 • poskytování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  n) Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.
  o) Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. s) těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.
  p) Jestliže kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
  r) Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
  s) Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ZnOOÚ a písemně ho informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo požadavky.
  t) Omezení práv kupujícího podle ZOOU prodávající neprodleně písemně oznámí dotyčné osobě a Úřadu ma ochranu osobních údajů.
  u) Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců: ( Privozni 1054/2 Praha 7 )
  v) Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou registrovány ve smyslu ZOOÚ.
 1. Řešení sporů:
  Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu. V případě, že Kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující – spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující – spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je například Česká obchodní inspekce, neboť spor řešit prostřednictvím k tomu určené ADR platformy.
  Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.
 2. Závěrečná ustanovení
  Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují zejména příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
  Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito VOP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

f) Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

g) Práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

2. Objednávka a zrušenie objednávky
a) Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so VOP internetového obchodu elektrokola-riki.cz. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

b) . Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@elektrokola-riki.cz. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie Kupujúci číslo objednávky, meno, e-mail a názov objednaného tovaru. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu stornovanie objednávky.

c) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru Kupujúcim.
– Z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho Predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito VOP dodať Kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená rovnakým spôsobom akým bola zaplatená kupujúcim v lehote 7-tich pracovných dní.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Kupujúci, fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má v zmysle §7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, odoslaním vyplneného formuláru o odstúpení od zmluvy, (ktorý stiahnete tu) na email info@elektrokola-riki.cz, alebo poštou na adresu sídla Predávajúceho. K formuláru o odstúpení od zmluvy je nutné priložiť taktiež kópiu dokladu o kúpe tovaru. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch sídla Predávajúceho.
b) V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu (na náklady Kkupujúceho) tovar úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu bezodkladne, najneskôr však v lehote 7 pracovných dní rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe za svoju objednávku (pokiaľ sa obe stratny nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby).
c) Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa §10 ods.3 zákona č.102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty..
d) V prípade, že Kupujúci vráti tovar neúplný, poškodený, nie v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy (§7 ods.6 zákona č.102/2014 Z.z.) a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností Predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené Kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje zaplatenie a prevzatie tovaru Kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje Predávajúci.
c) Kupujúci si prevezme tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke.

d) Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim.

e) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

5. Ceny, platobné podmienky, poplatky za prepravu


a) Ceny uvedené na stránke internetového obchodu elektrokola-riki.cz sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a náklady na dopravu. Pri zasielaní tovaru využívame služby Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti. Výška dopravných nákladov je uvedená v procese objednávky.  

b) Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti v procese objednávky.
c) Tovar a služby môžu byť uhradený bankovým prevodom, vopred na bankový účet, dobierkou, prevodom na účet PayPal alebo v hotovosti pri osobnom odbere.
d) Kupujúci je povinný si pri prevzatí zásielky prekontrolovať zasielaný tovar, či je kompletný a nepoškodený. V prípade poškodenia, alebo nekompletnosti musí Kupujúci s vodičom kuriérskej spoločnosti spísať zápis o škode. Ten je následne potrebný priložiť k reklamácii. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná.
e) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela.

6. Záruka a reklamácie
a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
c) Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
d) Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a vyplneným reklamačným protokolom.
e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným Kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
f) Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
g) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
h) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na adresu nášho sídla, pokiaľ Predávajúci v reklamačnom konaní neurčí inak.
i) Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
j) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 5 pracovných dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
k) Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
l) V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

7. Osobné údaje a ich ochrana
a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.
c). Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj profil“.
d) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
e) Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
f)  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
g) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
h) Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
i) Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 8.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
j) Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
– svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
– identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
– účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
– že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
– že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
k) Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
l) Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
– účel spracúvania osobných údajov,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
– identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
– identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
– vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
– poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
– informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
– okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
– formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
– tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
– opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
– likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
– likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
m) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
– spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
– využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
– poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
n) Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
o) Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. s) týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
p) Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
r) Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
s) Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
t) Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
u) Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Slovenská pošta, a.s. Sidlo: Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S
v) Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8. Riešenie sporov:
Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.  resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

9. Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zákonných úprav.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.